Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására – Iharosberény Község Önkormányzata

Iharosberény Község  Önkormányzata

2024. évi

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

civil szervezetek támogatására

 Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.

1./ A pályázat kiírója: Iharosberény Község Önkormányzata

2./ A pályázat típusa: Nyílt

3./ A pályázat tárgya:

Pályázni az alábbi célokra lehet:

 • a civil szervezet által szervezett programok megvalósítása,
 • tárgyi eszközbeszerzés megvalósítása,
 • a civil szervezet alapszabályában megfogalmazott feladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokhoz,
 • a civil szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.

4./ Pályázati keretösszeg (alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek):
Maximum: 500.000,- Ft

5./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

6./ A pályázók köre:

Támogatható civil szervezet a támogatásra irányuló pályázatának benyújtását megelőzően legalább félévvel jogerősen bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet (Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével; civil társaság; a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével az alapítvány):

        amely az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik és az Önkormányzat illetékességi területén működik.

        amelynek országos, regionális, megyei vagy helyi szervezete az Önkormányzat illetékességi területén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának (alapszabályának) megfelelő tevékenységet folytat.

        az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat-megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.

A civil szervezet akkor részesülhet támogatásban, ha tagjainak legalább 66%-a iharosberényi lakos, a civil szervezetben a tagok részére tagdíj fizetési kötelezettség van meghatározva.

7./ Kizáró okok:

 A pályázó nem felel meg a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek.

8./ Benyújtható pályázatok száma:

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

9./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 • Pályázni kizárólag a pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a www. iharosbereny.hu honlapról.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a pályázó eddigi konkrét tevékenységét (programok, résztvevők száma linkekkel vagy képekkel dokumentálva), a tagság létszámát, az érintett iroda/helyiség adatait (m2, fotók) és amennyiben van ilyen, úgy az egyéb forrásból (saját erőforrás, más szervezetektől, intézményektől kapott  támogatások) származó anyagi feltételeit.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni, hogy a pályázó hogyan kötődik  Iharosberényhez, mivel Iharosberényben be nem jegyzett szervezetek által benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni szükséges.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal, és Iharosberény Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 2023. évben milyen önkormányzati és egyéb támogatásban részesült.
 • Civil szervezet pályázó esetén a formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2019.,  2020., a 2021., 2022.évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte.
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt.
 • Nyilatkozatot arról, hogy nincs folyamatban vele szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére, valamint törlés iránti eljárás.
 • Igazolást szükséges csatolni arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alaphoz tárgyévre pályázatot nyújtott be.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a pályázó létesítő okiratát, tagjegyzékét, a civil szervezet döntését a pályázat benyújtásáról, a civil szervezet döntését a tagdíj mértékéről.

10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

Kissné dr. Szőke Lili jegyző

Telefon:    +36/30-226-71-94

E-mail:      jegyzo@ibereny.hu

11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 • Pályázat beérkezésének határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is):  2024. április 15.   16.00 óra.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 • A pályázatokat postai úton 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!
 • Pályázat benyújtási címe

Iharosberény Község Polgármestere 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.

 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatot nem fogadjuk el!

A borítékra kérjük ráírni:

„Civil szervezetek támogatása!”

12./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat, amennyiben a hiányosság nem pótolható, vagy a hiányosságot a civil szervezet a megadott határidőn belül nem pótolja.
 • Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat által meghirdetett pályázati kiírásnak nem felelnek meg.
 • Az Iharosberényben nem bejegyzett szervezetek által benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró okok valamelyike fennáll.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója adószáma felfüggesztésre, továbbá törlésre került.

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

 • A pályázatokat a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság bírálja el a Képviselő-testület által meghatározott keretösszeg figyelembe vételével.

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 • Pályázat elbírálásnak határideje: várhatóan április hónap.
 • A Pályázókat a pályázati eredményről levélben értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www. iharosbereny.hu  portálon is közzétételre kerül.

15./ Szerződéskötés

A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg levélben tájékoztatjuk.

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben

 • korábbi támogatásaival maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása nincs,
 • civil szervezet esetén az Országos Bírósági Hivatal igazolása leadásra került, melynek igazolását a szerződés aláírásáig benyújtja,
 • NAV köztartozás esetén a tartozás törléséről igazolást hoz,
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy annak egyszerű másolata benyújtásra került.

16./ A 2024-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának rendje:

 • Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval.
 • Az elnyert támogatás felhasználási ideje 2024. május 1. és 2024. december 31. között, a támogatott nevére kiállított számlával igazolható-, és az elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. Az államháztartáson belüli pályázók esetében a támogatások terhére felmerült bruttó 200.000,- Ft összegű és feletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés esetén az Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás visszakövetelésének.
 • Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a támogatás folyósítását követő év február 28. napja. Az elszámolást és a működéssel kapcsolatos tartalmi beszámolót 2 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.
 • A pályázó köteles az általa tervezett programok megvalósulását megelőzően minimum két héttel korábban értesítést küldeni az önkormányzat részére a támogatási szerződésben megjelölt címre.

17./ Jogorvoslat:

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

Pályázati kiírás letöltése:


Pályázati űrlap letöltése: